ප්‍රථම පෙම

අරලියා වැට දිගෙ  තවම මල් පිපෙනවද
පල්ලියෙ සිනු හඩ තව  හොදින් අසෙනවද
බාලිකාවන්  හිමින් පෙලියට  අදෙනවද
පන්තියේ දැල ගාව තාම  කොටු ගනිනවද
පුංචි  මල් ගහ  ගාව ඔබ  මාව  හොයනවද

අනොරා පෙම් වැස්ස  තාම ඔහෙ වහිනවද
වෙන්කරපු  අකුණු සැර  තාම හද දවනවද
ආදරෙ  දරුණු  කම  දැන් හොදින් දැනෙනවද
කටුක  ඉරණම  අනෙ සරදම්ම කරනවද

වියපත්  වෙලා බව කවුරුත්ම කිවුවාද
සිහිනයෙන්  ඔබ තාම මාව ඔහෙ හොයනවද
මගෙ සිහිනය දිගෙ ඔබ් ඇවිත්  යනවමද
මැරෙන තුරු ඔය වගෙ සිහිනයෙන්  එනවමද
මෙච්චරම  ආදරෙ  කරපු බව හැගෙනවද
පලමු  පෙම අරුම බව දැන් ඉතින් දන්නවද

Leave a Comment